Movie Maker - 微软影音制作软件

2015-1-29 小众软件

免费的微软影音制作(Movie Maker),虽不及 会声会影 等大型软件专业,但也够我们这些“平民”用了。

软件界面很简单,见下图:


制作视频也很简单:1. 添加视频或图片;2. 添加背景音乐; 3. 适当的调整和字幕;4. 保存电影,支持导出为1080P和720P。


官网下载:   适用于 Win7、Win8/8.1           适用于 WinXP

安装提示:安装过程中,请点击“选择要安装的程序”,只勾选需要的程序,如下图:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
下面是小明做的测试视频标签: MovieMaker 影音制作

©2014-2016 小明的自留地 鄂ICP备14009486号